top of page
 RAPÒ SOU OPERASYON IFPO DEPI PANDEMMI A KÒMANSE

Mas 2021: edisyon espesyal anivèsè yon ane nan operasyon pandemi IFPO yo

Klike la a pou w li rapò espesyal la .  

                                                                                         

Operasyon Pandemi, Mizajou: Novanm 2020

Pandan dinamik sitiyasyon pandemik la ap chanje, IFPO kontinye adapte pou l ede vwazen nou yo ki gen ensekirite alimantè. Lè Epiphany & Christ Church te fèmen bilding yo a, IFPO te transfere manje ki soti nan etajè gadmanje nou yo bay patnè nou an, MEND, pou asire ke stock manje nou an te byen vit antre nan kominote ki antoure a. Bezwen pou distans sosyal, ansanm ak enkyetid lojistik, te mennen nou fè livrezon dirèk bay kliyan, itilize yon lame volontè etonan. Nou te kòmanse travay nan espas depo nan 357 S. Jefferson Street, Orange, ki posede pa HANDS, yon òganizasyon ki travay pou revitalize Orange. Nou te kontinye modèl livrezon dirèk la jiska jiyè lè trafik lokal la te monte epi kliyan pa t toujou lakay yo ankò.

 

Nan fen ete sa a, nou te fè tranzisyon nan distribisyon deyò nan kote depo nou an. Kliyan yo ka pran randevou sou Entènèt, epi answit mache oswa kondwi. Kliyan IFPO kapab kounye a vini osi souvan ke kat fwa pa mwa. Nou fèk ajoute lè randevou apremidi pou akomode kliyan ki gen timoun piti ki pa ka jwenn nou nan maten akòz orè aprantisaj elwaye pitit yo. Tan datant kliyan an te redwi drastikman atravè sistèm randevou a. Nou kontan anpil pou nou lwe espas S. Jefferson pou ane kap vini an, epi nou pral ajoute 525 pye kare adisyonèl.  

 

RIVE PI BON GARDE AN NAN KOMINOTE A

 

Anplis distribisyon dirèk bay pwòp kliyan nou yo, nou toujou fè aranjman pou kantite lajan masiv nan manje yo disponib pou Orange ak East Orange, sitou atravè Community FoodBank of New Jersey. Orange te distribye 500 Farmers to Families Food Boxes nan jis 2 èdtan dènyèman; pi gwo kominote East Orange resevwa 1500 bwat chak semèn. Pwogram sa a pral fini yon ti tan. Tou de vil yo kounye a regilyèman ranmase manje ki disponib nan CFB ke nou kòmande, osi byen ke dè milye de liv USDA ak SFPP manje nou kòmande tou pou yo.  

 

SÈVI ANYO

 

Gras a yon sibvansyon $20,000 IFPO te resevwa nan men Grotta Fund for Senior Care, twa biznis kominotè lokal yo ap delivre manje prepare bay granmoun aje yo: Hat City Kitchen, Sandwiches Unlimited, ak Southern Comfort Cafe. Nou espere kontinye pwogram sa a pi lwen pase sezon otòn la paske li te yon gwo siksè non sèlman pou granmoun aje yo k ap resevwa manje yo men tou kòm sipò pou biznis lokal sa yo.  

 

POTE SANTE AK BÈNÈT NAN KOMINOTE A

 

Patnè nou an Summit Medical Group Foundation te konplete tès depistaj pou faz 3 nan "Food, Health and Hope: Answer to Diabetes", pwogram popilè ak ki chanje lavi ko-patwone pa CFB kote nou te patisipe deja. Swasannkenz kliyan IFPO yo te apwouve pou pwogram sa a. Nou te kòmanse distribye manje ki bon pou dyabèt ak pwodwi siplemantè de fwa pa mwa bay kliyan ki enskri yo. Kliyan sa yo pral resevwa edikasyon medikal ak chèk byennèt sou sit nou an nan men SMGF.  

 

INISYATIV PANDEMIK IFPO

 

  • Nou double kantite kouchèt yo ofri kounye a pou chak ti bebe nan Pwogram Kouchèt nou an, bay yon ka plen kouchèt, ansanm ak ti sèvyèt ak krèm, yon fwa pa mwa a 175-225 ti bebe, pou yon pri $30-35 pou chak ti bebe. chak mwa.

 

  • Nou te kontinye achte bon jan kalite pwodwi pandan tout ane a paske nou pran angajman bay atik esansyèl sante sa yo. Soti jen jiska oktòb, yo te distribye bwat pwodui bay anpil kliyan atravè pwogram bwat manje USDA Farmers to Families Covid. Men, nou bezwen konplete bwat gratis sa yo chak semèn.

 

  • Nou te elaji pwogram twalèt nou an pou enkli papye twalèt, dezenfektan men, ak mask, ansanm ak atik distribisyon tradisyonèl nou yo ki gen ladan savon, dantifris ak bwòs dan, deyodoran, ak plis ankò.

 

  • Anpil nan manje nou bay yo soti nan patnè nou an, Community FoodBank of NJ, ansanm ak pwogram gouvènman federal (USDA) ak eta (SFPP). Sepandan, disponiblite nan sous sa yo pandan pandemi an ka ensèten nan moman kritik yo. Se poutèt sa, pafwa nou bezwen achte manje nan Shoprite pou asire ke nou gen bon jan resous pou kliyan nou yo.  

 

  • N ap bay mizajou chak jou sou paj Facebook nou an ak sou sit entènèt nou an, non sèlman sou travay nou, men tou sou distribisyon manje ijans ak lòt resous enpòtan tankou vaksen kont grip, tès Covid, ak asistans pou lokasyon pou kominote n ap sèvi a.  

 

mèsi 2020

 

Nou ap prepare pou yon distribisyon Thanksgiving trè diferan ane sa a, bay plizyè jou opòtinite volontè sosyalman distans, ak de jou distribisyon sou randevou a 400 kliyan. Nou kontan mete menm bwat pwodwi bon jan kalite nou te distribye, byenke nou pral oblije achte yo a yon pri $15 pou chak kliyan. Anplis makèt, kodenn, ak plis ankò, nou pran angajman bay kliyan nou yo $20 kat kado Shoprite nan distribisyon Thanksgiving, pou yo ka jwenn sa yo vle ak bezwen asire yon jou fèt nan yon moman kote souvan gen ti kras pou selebre. .  Klike la a enfòmasyon sou fason ou ka sèvi kòm volontè oswa otreman kontribye nan distribisyon Thanksgiving nou an.

bottom of page