top of page

Pantry Manje Entèrlijyon nan zoranj yo

Arrow Down

Enfòmasyon espesyal COVID

Construction Plans

Randevou sèlman

Kounye a IFPO ap sèvi kliyan sou randevou sèlman nan yon kote tanporè pou pratike distans sosyal ak minimize foul moun. Nou pap distribye manje nan Legliz la mèkredi maten. 

Architectural Modelling

Kat gadmanje

Kliyan IFPO ki anrejistre yo ak yon kat gadmanje, ki vle pran yon randevou pou pran manje, tanpri imèl ifporanges@gmail.com oswa rele/tèks 973-856-4000 .  Tanpri mete non w, adrès ou, nimewo telefòn selilè w ak nimewo kat IFPO w. 

Construction Site

Pa A  Kliyan ki anrejistre?

Si ou pa yon kliyan ki anrejistre, men ou bezwen asistans manje, klike la a pou wè lis lòt pwogram ak sèvis manje ijans kote ou ka jwenn manje.

SERVICES

VOLONTÈ AK SIPÒT

Lidè IFPO yo kontinye travay san pran souf ak anpil pou sèvi vwazen nou yo pandan sitiyasyon ki gen rapò ak COVID-19 la ap kontinye devlope. Malgre ke espas fizik nòmal nou an toujou fèmen, nou jwenn espas tanporè epi n ap distribye bay kliyan sou randevou. Randevou yo ede nou sèvi kliyan yo byen vit, evite kantite moun ki rete, epi pèmèt tout moun pran distans sosyal.  

 

IFPO kontinye travay kole kole ak Community FoodBank nan NJ pou pote plizyè dizèn milye liv manje ki ka gate ak ki pa gate nan vil Orange ak East Orange Township pou distribisyon dirèk yo bay rezidan ki nan bezwen yo. Klike la a pou jwenn enfòmasyon konplè sou pwogram manje nan zòn nan.  

 

Pou aprann plis sou efò nou yo  swiv nou sou Facebook pou mizajou regilye.

ABOUT
Interfaith Food Pantry of the Oranges (IFPO) se yon gadmanje manje siplemantè ki fè tout volontè k ap ede satisfè bezwen esansyèl moun ki abite nan Orange ak East Orange, NJ, ki pa gen sekirite alimantè, avèk diyite ak respè.
PROJECTS

KONTAKTE

2000

Ane Etabli

300

Fanmi yo te ede chak semèn

11,855

Vizit nan IFPO an 2019

40,000

Moun ki te ede nan 2019

CLIENTS
CONTACT
bottom of page