top of page

Sèvis Ijans

pandan Covid-19

Mizajou 9/25/20

Akòz kriz la COVID-19, IFPO a pa distribye manje nan Mèkredi maten nan Legliz la nan èpifani a ak Legliz Kris la. IFPO a ap sèvi kliyan sou randevou sèlman soti nan yon kote tanporè. Anrejistre kliyan IFPO ki gen yon kat gadmanje ki vle pran yon randevou pou ranmase manje: tanpri imèl IFPOranges@gmail.com oswa rele / tèks 973-856-4000 . Tanpri mete non ou, adrès, nimewo telefòn selilè, ak nimewo kat IFPO.

 

IFPO a tou ap travay ak bidonvil yo nan Orange ak East Orange jwenn manje nan kominote a. Tanpri tcheke tounen pou dènye enfòmasyon yo.

 

Si ou pa kounye a yon kliyan IFPO ki anrejistre, tanpri al gade opsyon zòn ki anba a pou asistans manje. IFPO a toujou mete ajou paj sa a pandan n ap aprann nan pwogram repons pou ijans yo.

Manje Ijans Manje & Distribisyon Manje

 • Distribisyon Manje Ijans Konte Essex chak jedi. Pwochen distribisyon: 24 septanm, 9 am Essex Konte Endepandans Park, Van Buren Street, Newark. Lapli oubyen klere. Mache sèlman. Pote shopping cart.

 • Samdi 12:00 - 1:00, kwizin Christine, Legliz Episkopal Trinite Sentespri, 315 Main Street, West Orange. Gratis sak manje midi yo ale. Tout yo akeyi.

 • Samdi 11:00 - 1:30, gratis sak manje midi ak Episri, gadmanje manje Ijans nan Legliz èpifani a ak Kris la Legliz, 105 Main Street, Orange. Lapli oswa klere nan pakin Legliz la. Kliyan ka ranmase Episri de fwa nan yon mwa.

 • Dimanch Repa 27 septanm 1:00 - 2:00. Dimanch manje (ak plis ankò) nan dat yo deziyen, St. Matthew AME Church, 336 Oakwood Ave, Orange. Detay isit la.

 • Madi, 9:00 - 12:00, Sentespri Trinity Manje gadmanje, 315 Main Street, West Orange. Ouvri pou moun ki abite nan zoranj ak / oswa referans ki soti nan yon ajans apwouve yon fwa chak semèn. Pote ID .

 

 • Samdi 26 septanm, 8 am a 11 am. Madanm nou nan chagren Manje gadmanje. 4th St (btw Prospect & Academy), South Orange. Machin yo ka rale nan zòn ki make ak kòn epi pòp kòf la pou resevwa yon sak plen. Louvri pou tout moun.

 • Samdi, 26 septanm, 11 am. Manje ki pa gate, yon sèl sak pou chak kay, kondwi-rive. Legliz Beth El Gospel, 8-10 Grant Ave. East Orange. Detay isit la.

 

Vil rezidan zoranj yo
 • Vil Orange te rekòmanse distribiye manje nan yon nouvo kote (yo PA distribye nan Rosa Parks ankò). Manje ki disponib kounye a nan mèkredi ak jedi soti nan 10 - 2 nan kay la jaden sou Lincoln Avenue, akote 232 Lincoln. Ant Jackson Street ak Central Avenue.

 • MANJE DISTRI LEK SCHOOLL ORANJ AK DISTRI: Distri a ap kontinye bay manje maten ak manje midi 'Grab-and-Go' pake pandan tout faz vityèl / aleka nan ane lekòl 2020-2021, san frè pou fanmi yo, apati 7:30 AM - 1:30 PM, Lendi jiska Vandredi. Detay isit la.

 • Vil Orange granmoun aje ak fanmi ki gen timoun ka rele Vil la nan 973-280-1621.

 • Samdi 26 septanm. 1:00 pm Colgate Park. Lekòl gratis, sakado, tès COVID ak plis ankò. Detay isit la.

East Orange rezidan yo
 • East Orange rezidan ki gen tout laj: Manje Grab & Go, Lendi-Vandredi 11 AM a 3 PM. Fellowship Civic Center, 1 sèk Fellowship

 • Chak mèkredi, Biwo Jesyon Ijans, 402 Springdale Avenue, Gen tan pwan manje midi, ak pwodui fre distribye apati 12:00 pm pandan dènye ekipman yo! Detay isit la.

 • Distribisyon Mèkredi aswè, Third Ward Community Center, 120 Rhode Island Ave. 5:30 pm. Mache-up sèlman. ID nesesè. Detay isit la.

 • East Orange Senior Center, 90 Halsted Street, East Orange, pandan dènye ekipman yo. Distribisyon manje pou tout laj jan sa detaye isit la pou moun ki abite nan East Orange ak foto ID. Kondwi nan oswa mache-up.

 

----- Madi: 11 am - Pwodui distribisyon.

----- PA VENDREDI SEPT. 25 (Anjeneral vandredi: 9 am - Pwodui ak manje.)

----- Samdi 26 septanm: 10 am - Pwodwi ak manje. Detay isit la .

 • Sèvis manje East Orange distri lekòl la pou mwa septanm lan. Detay isit la.

Rezidan West Orange

ak isit la (enfòmasyon orijinal).

 • Kontakte West Orange Depatman Sèvis Senior, 973-325-4105

 • Samdi 26 septanm, 9:00 - 4:00. Kominote Sante san Patipri ak gratis Covid Tès ak vaksen kont grip pou granmoun. Detay isit la.

Rezidan Sid Orange
 • Pwogram manje midi lekòl SOMSD Otòn 2020 Gen tan pwan ak ale pwogram manje midi. Detay isit la. Liv, Episri, twalèt, mask, ak lekòl ak founiti atistik ki disponib nan kote pwogram nan.
 • Samdi 26 septanm, 8 am a 11 am. Lady nou nan chagren Manje gadmanje. 4th St (btw Prospect & Academy), South Orange. Machin yo ka rale nan zòn ki make ak kòn epi pòp kòf la pou resevwa yon sak plen.

 • Si fanmi ou bezwen sipò manje adisyonèl, kontakte Imèl: kweiland@somsd.k12.nj.us, oswa telefone Sant Paran an 973-762-5600, X1850, kite yon mesaj ki repete nimewo telefòn ou de fwa.

 

Rezidan Newark
 • Newark Elèv Lekòl Piblik, Pwogram Dejene ak Manje midi, klike isit la pou wè.

Rezidan Irvington
 • Fanm Legliz Etazini, 1240 Clinton Ave., Irvington. Chak mèkredi 11-3. Rezidan Irvington sèlman.

Ou dwe mete yon mask ak gan epi pote yon ID.

 

SNAP / Koupon pou Achte Manje

 

Sèvis Konseye Kriz Covid-19
 • Sèvis aleka gratis ki disponib pou moun, fanmi, ak jèn nan plizyè lang. Detay isit la.

Coronavirus Tès .

 • West Orange - Samdi. 26 septanm, detay isit la.

 • Gratis Essex County Covid 19 tès pou laj 8 an ak plis.

Lendi 28 septanm, 4:00 - 6:00 Montclair. Vandredi 2 oktòb, 8:30 - 12:30. Newark. Detay isit la.

 

Enfòmasyon sou Coronavirus

 • Depatman Sante New Jersey - mwaye enfòmasyon Covid19: klike isit la

 • NJ Coronavirus kesyon rele: 211

* Pwogram ki nan lis nan paj sa a PA kouri pa IFPO. Tout enfòmasyon yo baze sou enfòmasyon IFPO yo jwenn sou sit entènèt lokal ki gen ladan Vil Orange Township, Lekòl Piblik Orange Township, East Orange, ak lekòl piblik West Orange, paj wèb MEND, oswa paj Facebook ki gen rapò yo. Nou pa verifye kote ak lè. Tanpri tcheke anvan ou vizite jan bagay yo ap chanje rapidman.

bottom of page