top of page

Sèvis Kliyan

Èske w ap chèche Asistans Manje?

 

IFPO a bay asistans manje siplemantè ak ijans sitou pou moun ki abite nan Orange ak East Orange nan yon fason ki diy e respektab. Pandan ijans Covid la, nou ap opere soti nan yon kote tanporè sou randevou sèlman.

Distribisyon deyò epi kliyan yo ka mache monte oswa monte. Mask figi yo obligatwa!

Pou yon randevou, tanpri imèl IFPOranges@gmail.com oswa rele oswa tèks 973-856-4000 oswa 908-643-7425 en español.

** Si ou pa yon rezidan nan Orange oswa East Orange, NJ, epi ou bezwen asistans manje nan zòn lokal ou a, tanpri klike sou yo wè Bank Manje Kominote a nan "Chèche Manje" NJ a kote ou ka fè rechèch pou yon gadmanje pa kòd postal oswa ou ka tèks "FindFood" oswa "Comida" nan 908-22-7776. MEND ofri tou yon lis depo manje nan Konte Essex.

¿Necesita asistencia alimentaria? Klike la a pou plis enfòmasyon .

Èske w bezwen asistans pou manje? Klike la a pou plis enfòmasyon .

Kilè mwen ka vini nan gadmanje manje a?

 

  • Sèvis ki disponib pou kliyan ki egziste deja nan mèkredi ant 9:00 AM ak 11:30 AM sou randevou nan kote tanporè nou an.

  • Pou yon randevou, tanpri imèl IFPOranges@gmail.com oswa rele oswa tèks 973-856-4000 oswa 908-643-7425 en español.

 

Ki sa IFPO a ofri?

IFPO a ofri manje ki pa gate tankou fwi ak legim fre. Yon fwa chak mwa, IFPO a ofri pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm ak twalèt. Gen yon pwogram kouchèt pou ti bebe ki poko gen 3.5 zan ki abite nan Orange oswa East Orange. (...)

 
Atik yo oblije enskri pou manje

 

ID FOTO OU - nenpòt nan bagay sa yo:

Lisans Chofè NJ, Paspò, Lisans NJ ki pa Peye Chofè, kat Veteran, ID Anplwaye, nenpòt dokiman ki soti nan yon antite gouvènman an. Lòt fòm idantite foto yo ka aksepte. (gade nou si ou pa gen ID foto).

 

PRÈV ADRÈS:

Pou egzanp: bòdwo sèvis piblik, deklarasyon sekirite sosyal, deklarasyon medikal, deklarasyon andikap, kopi kontra-lwaye, pou pwouve ke w ap viv nan NJ.

 

Pandan ijans Covid la, nouvo kliyan yo ka tèks foto idantite yo ak prèv adrès yo nan 973-856-4000 oswa 908-643-7425 an Espanyòl, ak yon volontè gadmanje ap ede ou ak ede ou pran randevou premye randevou ou.

 

Enskri pou kouchèt

Yo nan lòd yo jwenn kouchèt nan men IFPO a, ou dwe enskri ti bebe / timoun k ap viv nan kay ou. Prèv laj, tankou batistè, yo obligatwa. Nou ofri kouchèt bay ti bebe / timoun ki anrejistre jiska laj 3 ½ ane ki abite nan Orange oswa East Orange, NJ. Kliyan yo ka vin chèche kouchèt yon sèl fwa pa mwa nan jou gadmanje yo chwazi a.

 

Pou enskri yon nouvo ti bebe pou pwogram kouchèt la, tanpri pran foto batistè ti bebe a ak ID paran an ak yon adrès lokal Orange oswa East Orange ak tèks nan 973-856-4000 oswa 908-643-7425 en español.

 

Èske w gen kesyon oswa ou bezwen èd ijans epi ou pa gen tout kondisyon yo?

Tanpri rele oswa tèks nou 973-856-4000 oswa 908-643-7425 en español epi pale konfidansyèl ak youn nan volontè k ap pran swen nou yo.

IFPO a fyè poukont li nan trete tout moun ki vin jwenn nou ak diyite ak respè.

 

bottom of page